Hoppa till huvudinnehåll

Startsida


Se även

Andra sätt att delta och påverka. Läs mer
 
Statistik och utnyttjande av respons. Läs mer
 

Information om responstjänsten

På denna sida hittar du anvisningar för att ge respons och skicka en felanmälan.


Respons

Via responskanalen kan du ge respons, skicka utvecklingsförslag och ställa frågor om stadens verksamhet och tjänster. Vi läser all respons och utnyttjar den i stadens utveckling.

Du kan lämna respons anonymt, men om du inte har loggat in och autentiserat dig ska du inte ange personbeteckningar, bankkontonummer, uppgifter om förmögenhet eller känsliga uppgifter, såsom uppgifter om ditt hälsotillstånd eller klientskap inom socialvården. På sådan respons kan vi av sekretesskäl inte skicka ett personligt svar. Din respons lämnas till behöriga parter för kännedom. Bara genom att logga in i tjänsten kan du få ett personligt svår på respons som innehåller känsliga uppgifter.

Elektroniska meddelanden sänds till myndigheterna på avsändarens ansvar (lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet 13/24.1.2003, 8 §). Om det har bestämts en tidsfrist för inlämnande av handlingen ska avsändaren se till att handlingen kommer in till myndigheten inom tidsfristen (förvaltningslagen 434/6.6.2003, 17 §). Som ett responsmeddelande ska du följaktligen aldrig sända t.ex. lagstadgade anmärkningar, klagomål eller en begäran om omprövning av ett beslut. Om din kontakt innehåller ovanstående uppgifter, skicka ditt meddelande till helsinki.kirjaamo@hel.fi som skyddad e-post via denna länk: https://securemail.hel.fi/ När du använder skyddad e-post överförs ditt meddelande inte till responstjänsten.

Felanmälan

 
Observera detta vid felanmälan
Anmäl livsfarliga objekt till nödnumret 112. Anmäl brådskande saker per telefon till stadsmiljösektorns kundtjänst, telefon: +358 9 310 22111.

Via felanmälningskanalen kan du skicka en anmälan när en plats kräver korrigering eller underhåll. Felanmälningar förknippas till exempel med gator, trasiga trafikmärken, renlighet, parkeringsövervakning, snöröjning och avvikande trafikarrangemang.

Vi förmedlar felanmälningarna så direkt som möjligt till entreprenörer och parkeringsövervakare så att problemen kan fixas. Felanmälan ska alltid innehålla information om läget.

Så här ger du respons eller skickar en felanmälan

 
Välj ämne
 

Välj ämnesområde för respons eller felanmälan, till exempel Fostran och utbildning, och ämne, till exempel Småbarnspedagogik. Med hjälp av ditt val styrs responsen snabbt till rätt ställe.

Om du inte hittar den tjänst du letar efter eller om du är osäker, välj Annan. Vi styr din respons till rätt ställe.

Stänga
 
Välj läge
 

Ange så exakt läge som möjligt för din respons eller felanmälan om ditt meddelande gäller en viss plats, adress eller verksamhetsställe. I felanmälningar är läget en obligatorisk uppgift så att vi hittar till exempel en grop på gatan.

Stänga
 
Beskriv med egna ord
 

Beskriv med egna ord din respons eller ge nödvändiga tilläggsuppgifter om felanmälans objekt.

Om din respons innehåller känsliga uppgifter, såsom uppgifter om användningen av social- och hälsovårdstjänsterna, kontonummer eller personbeteckningar, kan ett personligt svar inte skickas via responstjänsten om du inte var inloggad och starkt autentiserad när du lämnade din respons.

Skicka inte lagstadgade anmärkningar, klagomål eller omprövningsbegäran via responskanalen. Skicka officiella kontakter till Helsingfors stads registratorskontor, till helsinki.kirjaamo@hel.fi som skyddad e-post via denna länk: https://securemail.hel.fi/ .

Stänga
 
Infoga bild
 

Du kan lägga bilagor till din respons eller felanmälan. Lägg gärna till bilder på felanmälans objekt. En bild hjälper oss att bedöma reparationsbehovet och hitta till rätt plats. Bildernas sammanlagda storlek kan vara totalt 50 MB

Stänga
 
Ge publiceringstillstånd
 

Du kan, om du vill, ge ett publiceringstillstånd till din respons eller felanmälan samt deras bilagor. Vi läser responsen och kontrollerar bilagorna innan vi publicerar dem. Vi publicerar inte meddelanden som innehåller personuppgifter eller som är kränkande.

På vår webbplats och som öppna data publicerar vi respons och felanmälningar som har publiceringstillstånd. Vi publicerar också bilagor och svar från staden för alla stadsbor.

Oberoende av publiceringstillstånd publiceras ämnet (till exempel "Småbarnspedagogik" eller "Grop i vägen"), läget och ankomstdatumet för all respons och alla felanmälningar automatiskt. Genom att snabbt publicera dessa uppgifter strävar vi efter att flera personer inte behöver anmäla samma sak.

Alla uppgifter om responsen på social- och hälsotjänsterna och räddningsväsendet är skyddade och av dem publiceras inte ens ämne, läge eller ankomstdatum.

Publiceringsfunktionen för responssystemet införs senare.

Stänga
 
Skicka respons eller felanmälan
 

När du skickar respons eller felanmälan, berätta för oss huruvida du vill få ett personligt svar. Vi strävar efter att svara dig inom en vecka. Ibland kräver ett ärende diskussion mellan flera experter då det tar längre att svara.

Om din respons innehåller känsliga uppgifter, såsom uppgifter om användningen av social- och hälsovårdstjänsterna, kontonummer eller personbeteckningar, kan ett personligt svar inte skickas via responstjänsten om du inte var inloggad när du lämnade din respons.

Ge din e-postadress om du vill ha ett svar eller annars följa handläggningen av responsen. Du får en spårningslänk för din respons eller felanmälan till din e-post. Via spårningslänken går du till din personliga spårningssida, där det visas handläggningsuppgifter om din respons. Du får ett meddelande till din e-post när din respons har fått ett svar.

Om du har loggat in i tjänsten innan du lämnar respons kan du få ett personligt svar också på respons som innehåller känsliga uppgifter och du kan följa upp handläggningen av responsen på spårningssidan. För att säkerställa dataskyddet måste du därefter autentisera dig alltid när du klickar på länken till spårningssidan som skickats till din e-post.

På spårningssidan får du också skicka ett nytt meddelande, till exempel en ytterligare fråga som gäller samma respons. Du kan skicka ett nytt meddelande inom två månader från svaret.

Lämna gärna ditt telefonnummer när du gör felanmälan. Ibland ringer vi och frågar mer information om objektet.

Du kan skicka oss respons och felanmälningar utan dina kontaktuppgifter, men då kan vi inte kontakta dig.

Tack för att du vill ge oss respons och därmed delta i stadsutvecklingen.

Vi beaktar all respons och utnyttjar den i att utveckla Helsingfors alltmer fungerande för alla stadsbor.

Stänga

Vanliga frågor

Vad är skillnad mellan respons och felanmälan?
 

Responsen kan gälla vad som helst som förknippas med stadens verksamhet. Med felanmälan förknippas alltid läget vid sidan om det upptäckta felet, och den gäller oftast den byggda miljön, såsom gator, parker och fel parkerade bilar.

Stänga
Kan jag ge respons anonymt?
 

Du kan lämna respons anonymt utan autentisering, och svaret skickas till den e-postadress du angett om du vill få ett svar.

Om du inte har loggat in och autentiserat dig ska du inte ange personbeteckningar, bankkontonummer, uppgifter om förmögenhet eller känsliga uppgifter, såsom uppgifter om ditt hälsotillstånd eller klientskap inom socialvården. På sådan respons kan vi av sekretesskäl inte skicka ett personligt svar. Din respons lämnas till behöriga parter för kännedom. Bara genom att logga in i tjänsten kan du få ett personligt svår på respons som innehåller känsliga uppgifter.

Stänga
När får jag ett svar på min respons?
 

Om du lämnade in din e-postadress när du gav respons, får du ett meddelande, när responsen har tagits emot samt när du har fått ett svar eller en begäran om tilläggsuppgifter. I meddelandet finns en länk genom vilken du går till spårningssidan för din respons för att läsa svaret. Även eventuella begäran om tilläggsuppgifter finns på din personliga spårningssida.

Om du har lämnat responsen inloggad och starkt autentiserad, måste du för att säkerställa dataskyddet autentisera dig alltid när du går till spårningssidan för din respons via länken som skickats till din e-post.

Stänga
Hur skickar jag ett fortsatt meddelande till staden?
 

I meddelandet som du fått finns en spårningslänk genom vilken du inom två månader kan skicka tilläggsuppgifter om ditt ärende eller ett fortsatt meddelande. Därefter stängs responskedjan, men du kan alltid skicka en helt ny respons via responsportalen. Vidarebefordra spårningslänken inte.

Stänga
Varför ser jag inte min respons på uppföljningssidan och får inget svar?
 

Om din respons innehåller känsliga uppgifter, såsom uppgifter om användningen av social- och hälsovårdstjänsterna, kontonummer eller personbeteckningar, kan ett personligt svar inte skickas via responstjänsten om du inte var inloggad när du lämnade din respons. Dess synlighet på spårningssidan har också förhindrats av dataskyddsskäl. Din respons lämnas till behöriga parter för kännedom. Bara genom att logga in i tjänsten kan du få ett personligt svår på respons som innehåller känsliga uppgifter.

I responstjänsten kan man göra en stark autentisering i samband med inloggningen. Om du har loggat in i tjänsten innan du lämnar respons kan du få ett personligt svar också på respons som innehåller känsliga uppgifter och du kan följa upp handläggningen av responsen på spårningssidan, som öppnas via länken som skickas till din e-postadress. För att säkerställa dataskyddet måste du autentisera dig alltid när du klickar på länken till spårningssidan som skickats till din e-post.

Stänga
Hur vet jag om min respons har publicerats?
 

Publiceringsfunktionen för responssystemet och möjligheten att bläddra i respons som publicerats införs senare. Ett tillstånd för att publicera responsen frågas dock redan nu på responsblanketten. Om publiceringen av respons skickas inget separat e-postmeddelande men uppgiften om dess tillstånd på spårningssidan anger om responsen har publicerats. Endast respons med publiceringstillstånd publiceras.

Stänga
På vilka andra sätt kan jag ge respons till staden utöver de digitala responskanalerna?
 

Du kan skicka respons per post till stadens registratorskontor:
Helsingfors stad
Registratorskontoret
PB 10
00099 HELSINGFORS STAD
Varje sektor har också egen adress dit du kan skicka respons. Per telefon kan du ge respons bland annat till Helsingfors-info, tfn 09 310 11111 och till stadsmiljösektorns kundtjänst, tfn 09 310 22111.

Stänga
Hur utnyttjar staden den respons som getts?
 

Den respons som staden fått utnyttjas genom att göra sammandrag av den och gå igenom den till exempel i ledningsgrupperna. Planerarna för verksamheten och tjänsterna har utnyttjat bland annat textanalysen av respons. Särskilt utvecklingsidéer önskas eftersom de ofta har gett konkreta lösningsförslag på upptäckta problem. Stadsbors felanmälningar är viktiga eftersom vi med hjälp av dem kan snabbt fixa skadliga och även farliga hinder och fel.

Stänga

Cookie -inställningar

En kaka (eng. cookie) är en liten textfil som webbläsaren sparar i användarens dator eller mobila enhet när hen besöker en webbplats. Den skadar inte användarens enhet eller filer. Kakor kan inte användas för att sprida skadeprogram.

Användarinformationen som fås från kakorna hjälper oss att säkerställa webbplatsens funktionalitet och förbättra kvaliteten på våra digitala tjänster. Med hjälp av dem kan vi utveckla webbplatsens användarvänlighet och göra det lättare att hitta information.

Vi använder bara viktiga cookies på vår webbplats för att få webbplatsen att fungera.

Nödvändiga cookies hjälper till att göra webbplatsen användbar genom att tillåta grundläggande funktioner som att navigera på sidan och använda de skyddade områdena på webbplatsen. Webbplatsen fungerar inte korrekt utan dessa cookies och kräver inte samtycke.

Namn Tillhandahålls av Syfte Giltig
COOKIE_SUPPORT hel.fi Tillåter användning av de cookies som användaren accepterat på webbplatsen. 365 dagar
EBS-token hel.fi Definierar användarrättigheter till den elektroniska tjänsten. Under sessionen
GUEST_LANGUAGE_ID hel.fi Möjliggör användning av webbplatsen på olika språk. 365 dagar
JSESSIONID hel.fi Hanterar webbsessionen och navigering på webbplatsen. Under sessionen
XSRF-TOKEN hel.fi Skyddar användarens datasäkerhet. Under sessionen

Registerbeskrivningar och dataskydd

När du är klient vid stadens tjänster eller på annat sätt sköter ärenden med staden, samlar staden in personuppgifter om dig i den utsträckning som krävs för ärendet. Alla uppgifter samlas in i olika register beroende på användningsändamålet med uppgifterna. Registerbeskrivningar finns för registren. De finns på www.hel.fi/tietosuoja. På sidan finns ett Register över delaktighet och respons. Mer information om de rättigheter som enligt EU:s dataskyddsförordning gäller i Helsingfors stads webbtjänster.